Keresés
Generic filters

Gyakori kérdések

Bérlőtársi szerződés/megállapodás keretében több bérlő is alanya lehet a helyiségbérleti jogviszonynak. Fontos tudni, hogy a bérlőtársi jogviszonyban bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyelőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A bérleményben elsősorban a bérlemény rendeltetésének megfelelő (iroda, raktár, üzlethelyiség, garázs stb..), illetve a bérleti szerződében rögzített tevékenységet lehet végezni, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az óvadék más néven kaució. A kaució kifejezést a hatályos kötelmi jog nem ismeri, ahelyett az óvadék fogalmát használja, mely egyfajta szerződéses biztosíték. Az óvadék ugyanis a Bérlőre háruló kötelezettségek fedezetéül szolgál arra az esetre, ha a Bérlő a fizetési kötelezettségének nem tenne eleget. A befizetett óvadék összege a bérleti jogviszony megszűnésekor, a szerződő felek elszámolását követően, Bérlő részére visszafizetésre kerül.

A T-Szol Zrt. saját illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanait három év határozott időtartamra ajánlja bérletre, mely bérlet további három évvel meghosszabbítható. A határozott idejű bérleti szerződések lejárta előtti megszűntetésére kizárólag a szerződő felek külön megállapodásban rögzített közös megegyezése esetén van lehetőség.

A T-Szol Zrt saját ingatlanai mellet vagyonkezelője több önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségnek. A helyiségeket pályázat útján lehet bérbe venni. A helyiségbérleti pályázatról szóló ajánlattételi felhívás és az aktuálisan pályázható helyiségek listája ide kattintva érhető el.

Alapvetően elmondható, hogy a társasház felelőssége azokon a területeken a hibaelhárítás és költségviselés, ahol a hiba a társasházi közös szakaszon van.

Víz-, és szennyvízvezeték esetében:

 • A függőleges vízvezetékek a vízszintes leágazásig (vízóráig) a társasház közös tulajdonában van. A javítás költsége a társasházat terheli.
 • A vízórán túl a tulajdonosé a vezeték, ezért a hibaelhárítás és javíttatás díja Őt terheli.
 • Függőleges szennyvíz vezeték a társasház közös tulajdonában van a leágazásig. Amennyiben a dugulás társasházi közös szakaszon található, akkor a költsége a társasházat terheli.
 • A lakáson belüli dugulás elhárítás a tulajdonos felelőssége és költsége.

Elektromos hibák esetében:

 • A lépcsőház, valamint a közös alagsori helyiségek világításának javítását megbízott szakember végzi a társasház számára. Ennek költsége a társasházat terheli.
 • A lakáson belüli villamos hibákat (pl. nincs áram, és nem ismert az oka) az E.ON felé, valamint a közös képviselet felé kell jelezni kivizsgálás céljából. Ha a hiba lakáson belül van, akkor a tulajdonos felelőssége és költsége a hiba elhárítása.

Fűtésrendszer légtelenítése, radiátor csere:

 • A fűtési rendszer légtelenítését megbízott szakember végzi a társasház számára. Ennek költsége a társasházat terheli.
 • A radiátor meghibásodása esetén a javíttatás, vagy a csere a tulajdonos felelőssége és költsége.

Vízóra csere:

 • Melegvíz óra a szolgáltató (T-Szol Zrt.) tulajdona. Cseréjét a szolgáltató végzi, és költségeit is viseli.
 • Hidegvíz óra a tulajdonosé. Cseréjét a szolgáltató (ÉDV Zrt.) végzi, költségeit azonban a tulajdonos viseli.

Beázás esetén:

 • Ha a tetőről ázik a tulajdonos, a közös képviselet felé kell jelezni. A javítás költségeit a társasház állja.
 • Ha közös szakaszon van a meghibásodás (pl.: csőtörés), akkor a társasház költsége a hibaelhárítás díja. Abban az esetben, ha lakáson belül van a meghibásodás, akkor a tulajdonost terheli.
 • Ha a társasház szigetelési hibájából, a ház repedéséből ered a hiba, a javíttatás költsége a társasházat terheli.
 • Ablak szigetelési hibából eredő beázás esetén a hibaelhárítás a tulajdonost terheli.

A költségosztó esetén:

A költségosztó készülék a lakó tulajdona, mert azt megvásárolta. Meghibásodás esetén a költsége a tulajdonost terheli. A tulajdonosnak a hibát a közös képviseletnek, és a költségosztást végző társaság felé jelezni kell.

A káresemény bekövetkezését követő két napon belül a kárt a társasházkezelés felé szükséges bejelenteni. A társasházkezelés bejelenti a kárt a társasház biztosítója felé és a hiba mielőbbi elhárítása érdekében kiküldi a megfelelő szakembert. Amennyiben a hibafeltárás során bebizonyosodik, hogy a kár okozója a társasház, illetve a kár a társasház felelősségi körébe tartozik, azaz a kárt a társasházi közös szakaszon történt meghibásodás okozta, vagy a kár a társasházi közös tulajdonban keletkezett, akkor a társasház biztosítója áll helyt a kárrendezés során. Abban az esetben, ha a hiba nem a társasház felelősségi körébe tartozik, a kár kizárólag a károsult saját biztosítása terhére rendezhető.

A társasházkezelés ügyfélszolgálata a 2800 Tatabánya, Fő tér 8/A szám alatt található. Személyes ügyintézésre az ügyfélszolgálaton van mód.

Csekket a T-Szol Zrt. ügyfélszolgálatán tud kérni az ügyfél. Minden T-Szol Zrt. által kezelt társasház vonatkozásában található csekk az ügyfélszolgálaton.

Az ügyfélváltozást a T-Szol Zrt. ügyfélszolgálatán szükséges bejelenteni. A bejelentés alapján a T-Szol Zrt. illetékes kollégái rögzítik a változást a rendszerekben (távhő, társasházkezelés).

Az ügyfélváltozás bejelentő formanyomtatvány társasházkezeléshez történt beérkezését követően a kollégák tájékoztató levelet küldenek az ügyfél részére, melyben feltüntetik a közös költség aktuális havi összegét és a fizetés lehetséges módjait.

A részletfizetést kérő ügyfél hivatalos levél formában (postai levél, e-mail) keresi meg a T-Szol Zrt. társasházkezelését. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ügyfél beazonosításához szükséges minden adatát, a részletfizetés okát, illetve az általa fizetendő részletek nagyságának megjelölését, valamint a tartozás megfizetésének határidejét. Ezt követően a részletfizetési kérelem elbírálásra kerül és pozitív elbírálás esetén az illetékes kollégák felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és előkészítik aláírásra a részletfizetési megállapodást, melynek teljesítését folyamatosan ellenőrzik.

Az alapdíjat a távhőszolgáltatás folyamatos biztosításáért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért számlázza a szolgáltató. Az alapdíj a távhőszolgáltatás azon állandó költségeire biztosít fedezetet, amely a hőtermelő és hőszolgáltató berendezések, távhővezetékek folyamatos és biztonságos üzemeltetése érdekében merülnek fel.

Mivel a melegvízhez szükséges hidegvíz díja 27 %-os ÁFA körbe tartozik, a vízmelegítés hődíja pedig 5 %-os ÁFA-val számolandó, ennek tételeit két külön sorban kell a számlán feltüntetnünk.

A hátralék rendezés lehetőségeiről a Távhőszolgáltatás/Hátralékok rendezése, támogatások menüpontban tájékozódhat.

Személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélfogadási időben kérhet igazolást. Az ügyintézéshez feltétlenül hozza magával személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya). Az igazolás kiadásának (néhány eset kivételével) ügyviteli díja van, ezt az igazolás kiadása előtt házipénztárunkban kell befizetni, vagy bankkártyás fizetéssel rendezni. Amennyiben nem tudja személyesen intézni kérelmét, meghatalmazottja is eljárhat az ügyben. Ez esetben feltétlenül szükséges magánokiratba foglalt meghatalmazás, melyet a szolgáltató csatol a dokumentációihoz.

A költségosztós lakásokban a közösség által havonta felhasznált, és az egyes felhasználási helyek között felosztott hőmennyiséget felhasználási helyenként költségosztós előleg formájában tartjuk nyilván. Az első költségosztós fűtési évben az előleg még a légtér szerint felosztott hőmennyiség.

A második fűtési időszaktól az előleg megállapítása a törvényi előírások szerint, az előző év elszámolási arányának figyelembe vételével történik.

Az éves elszámolásra a fűtési időszak végén kerül sor. A társasházzal szerződött költségosztós cég leolvassa a költségosztó műszerek adatait, kiértékeli azokat és a Szolgáltató által rendelkezésre adott, a közösség által a teljes fűtési időszak alatt felhasznált hőmennyiségre elkészíti a tényleges felosztást. A kész felosztást továbbítja a közös képviselőnek, aki minden lakóval egyezteti a saját lakásának adatait. Amennyiben nem érkezik kifogás, a felosztást jóváhagyja és eljuttatja a Szolgáltatónak elszámolás céljából.

A melegvíz készítéséhez a T-Szol Zrt. hidegvizet vásárol az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-től. A megvásárolt hidegvizet hőcserélők alkalmazásával a hőközpontban felmelegítjük. A fogyasztó a melegvíz használatával nem csak a hőenergiát használja fel, hanem annak hordozóját a hidegvizet is, amit csatornadíjjal együtt a távhő számlában fizet meg.

Amennyiben a fogyasztó személyes adataiban történik változás, az erre vonatkozó okmányok szükségesek az adatmódosításhoz. A bejelentés személyesen és írásban is intézhető.

A bejelentés személyesen és írásban is intézhető. Halálesetnél a törvényes örökös nevére kell a fogyasztási helyet átírni, ebben az esetben az örökössel új szerződés megkötése történik.
Szükséges adatok, iratok:

 • jogerős hagyatékátadó végzés, ennek hiányában hiteles tulajdoni lap
 • melegvízóra/hőmennyiségmérő állása

Ha a Felhasználó nem azonos a tulajdonossal, a Felhasználó a tulajdonos írásos beleegyezésével (együttes kérelemmel) kérheti saját nevére a szolgáltatási díj számláit. A bérlővel, használóval a Szolgáltató nem szerződik, a tulajdonossal meglévő szerződés marad továbbra is érvényben.

Szükséges adatok, iratok:

 • lakcímkártya
 • bérleti szerződés
 • melegvízóra/hőmennyiségmérő állása
 • együttes kérelem nyomtatvány, mely ide kattintva letölthető

A távhővel ellátott épületrészek (lakás, helyiség) Díjfizetője személyében bekövetkező változásokat a távhőtörvény alapján a régi és az új Díjfizető a változástól számított 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés személyesen intézhető. A személyes ügyintézéshez célszerű, ha a régi és új tulajdonos együtt jön be a Szolgáltatóhoz, így a két fogyasztót egyszerre tudjuk tájékoztatni a változást érintő számlákról, azok megfizetésének módjáról. Az új tulajdonossal Szolgáltatónk szerződést köt.
A bejelentéshez szükséges adatok, iratok:

 • magántulajdon esetén adás-vételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, önkormányzati bérlemény esetén bérleti szerződés
 • melegvízóra állása a birtokbaadás időpontjában,
 • egyéni hőmennyiségmérés esetén a hőmennyiségmérő állása a birtokbaadás időpontjában (a mérőállást a birtokbaadási jegyzőkönyv tartalmazza),
 • személyes iratok (igazolványok)

Melegvízóra állást, vagy az előleg módosítását bejelentheti telefonon a 34/600-700-as telefonszámon, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán, illetve írásban. Lehetőség van továbbá online ügyintézésre az E-Ügyintézés felületünkön. A regisztrációról ide kattintva találja tájékoztató kiadványunkat.

A melegvíz felhasználását mérő mérőóra állását négyhavonta olvassuk le, a Dokumentumtár/Melegvíz mappában megtekinthető “Melegvíz-órák leolvasási rendje” nevű ütemterv alapján. A leolvasást követő időszakra az előző időszak fogyasztási átlagából képzett részfizetési mennyiséget állapítunk meg.

Ha a fogyasztó más postázási címre kéri a számlát az új címet írásban, vagy személyesen módosíthatja.

Csoportos beszedési megbízás esetén ügyfeleinknek a folyószámlájukat vezető bankot kell felkeresni és ott kell a megbízást megadni. A megbízáshoz fel kell tüntetni az Ön számláján található 6 jegyű ügyfélazonosító számot az „U” betű nélkül, a T-Szol Zrt. azonosítóját; A11183934, valamint a T-Szol Zrt. bankszámlaszámát: MBH Bank Nyrt., 10300002-40005102-00003285. A bank feldolgozást követően hivatalos úton jelzi Társaságunknak, hogy Ön csoportos beszedési megbízást adott számlájának kiegyenlítésére. Ha a megbízást meg szeretné szüntetni, akkor azt kérheti a banktól is, de jelezheti közvetlenül Társaságunknak is.

A tárgyhavi számla fizethető:

 • online bankkártyás fizetéssel (akár e-számla igényléssel együtt) az E-Ügyintézés felületünkön – a regisztrációról ide kattintva találja tájékoztató kiadványunkat,
 • csekken,
 • bankszámláról csoportos beszedési megbízással,
 • egyedi utalással netbankon keresztül,
 • házipénztárunkban nyitvatartási időben
 • bankkártyás befizetéssel ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben

A vonatkozó rendeletnek megfelelően a T-Szol Zrt. lakossági fogyasztói körében csökkentette távhőszolgáltatásra vonatkozó díjait. A díjcsökkentés számszerű bemutatását ide kattintva tekintheti meg.

Az E-ügyintézés a Társaság főoldalán (www.tszol.hu) található, a hírek mellett.

Részletes tájékoztató a regisztrációhoz az E-kisokos 1. számú mellékletében található.

Regisztráljon az E-ügyintézés menüpontban és belépés után az E-számla menüpontban a kis négyzetet jelölje be, majd kattintson a módosítások elküldése gombra. Részletes tájékoztató a regisztrációhoz az E-kisokos 1. számú mellékletében található (4. oldal).

Bármely, három hónapnál nem régebbi távhőszámlával lehet regisztrálni. A számla sorszámát (20180105026) és a számlán szereplő fizetendő összeget kell megadni.

Minden ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy tájékoztatást kaphasson az elektronikus számla kiállításáról. Jelentkezzen be az E-ügyintézés felületre, majd az „Ügyféladatok > Értesítési üzenetek beállítása” menüpont alatt találja az értesítési beállításokat. Válassza ki, mikor szeretne e-mail értesítéseket kapni és mentse el a változásokat.

Az e-számlalevél az üzenet „kézhezvételétől” számított 5 munkanapon belül válik elérhetővé. Amennyiben a rendszer úgy érzékeli, hogy kiegyenlítetlen számlája van, e-mailt küld 3 nappal a fizetési határidő előtt és a határidő lejárta után is, amennyiben ezt is bejelölte.

Jelentkezzen be személyes ügyfélfiókjába. A számlák menüpontban az első mindig a tárgyhavi számla. A sor végén, a Számla oszlopban, ha a Letöltés szót látja lehetősége van megnyitni vagy letölteni saját számítógépére az aktuális számlát.

 • A Letöltés szóra kattintva a számítógép megkérdezi, hogy megnyitni vagy letölteni szeretné a fájlt. Letöltés esetén saját számítógépének letöltés könyvtárában találja meg az adott pdf. fájlt.
 • A fájlra kattintva megnyílik a számla. (Ha gépén telepítve van az Adobe Acrobat Reader program, akkor automatikusan megnyílik a számla.)

 • Bejelentkezés után a mérőállás bejelentése pontban ellenőrizheti, hogy a megfelelő fogyasztási hely van-e beállítva. (Szolgáltatási pont). A vízóraállás rögzítésénél a beírt adat elküldése után néhány másodperc elteltével a képernyőn, a kék fejléc alatt, egy zöld sávban megjelenik a „Sikeres felvitel” felirat.
 • A téves adatközlés elkerülése érdekében, rendszerünk vizsgálja az előző fogyasztások alapján felvihető legmagasabb értéket. Amennyiben a rendszer által megengedett értéknél magasabb állást (fogyasztást) küldene, úgy piros sávban jelenik meg a maximálisan elfogadható érték. Ebben az esetben kérjük, vizsgálja meg, hogy jól olvasta-e le mérőóra állását és annak megfelelően javítsa azt.
 • A diktált mérő e-mailen történő visszaigazolásához kérjük jelölje be az E-ügyintézés felületen az „Ügyféladatok > Értesítési üzenetek beállítása” menüpont alatt „Diktálás visszajelzés” négyzetet.

Nullás számla kivételével, minden egyéb – túlfizetés (mínuszos), vagy tartozás (pozitív) összegű – számlával sikeres a regisztráció.

E-számla igényét törölheti személyes fiókjában az e-számla pontban illetve az ügyféladatoknál. (A kis négyzetből törölje ki a pipát, majd kattintson a módosítások elküldése menüpontra!)

 • Az e-ügyintézés lehetőséget nyújt arra, hogy a melegvíz-mérő leolvasástól függetlenül, havonta egyszer, egy alkalommal rögzíthesse a mérőóra állását. A rögzített adat a következő havi számlában, mint elszámolás jelenik meg, ezért célszerű a hónap utolsó hetében (napjaiban) bejelenteni a mérőóra állását.
 • Az ütemtervi (4 havonta történő) mérőóra leolvasásról munkatársaink a megszokott módon a lépcsőházi értesítőn tájékoztatják a lakóközösséget. Kérjük minden esetben kísérje figyelemmel! Ha sikeres volt a leolvasás (a leolvasó bejutott az ingatlanba) kérjük, abban a hónapban ne rögzítsen az e-ügyintézési felületen mérőóra állást.

 • A bankkártyával történő fizetési lehetőség elérhető oldalunkon. Ha belép személyes fiókjába, a Tartozás pontban láthatja még ki nem egyenlített számláját/számláit:
  • sárga háromszög felkiáltójellel: tárgyhavi számla,
  • piros háromszög felkiáltójellel: határidőn túli tartozás.
 • Jelölje be, hogy melyik számlát/számlákat szeretné pénzügyileg rendezni, az Összes fizetendő részhez a rendszer automatikusan beírja az összeget, majd a Pénztár gomb lenyomásával a rendszer átviszi a Barion Internetes Fizetési oldalra. A kártyás fizetés befejezése után lehetősége van visszalépni személyes fiókjába, ahol a Tartozás pontban sárga homokóra jelöli az átutalás elindítását.
  • zöld homokóra: a fizetendő összeg beérkezett
  • zöld pipa: a befizetett összeget lekönyveltük

Hibás, sikertelen regisztrálás esetén 24 óra elteltével a rendszer automatikusan törli az addigi próbálkozást, tehát újra lehet kezdeni a műveletet.

Ha elfelejtette jelszavát, a bejelentkezésnél kattintson az „Elfelejtette a jelszót?” felhívásra és a regisztrációnál használt U kód (ügyfél-azonosító kód), illetve e-mail cím megadása után küldünk Önnek egy emlékeztető levelet, mely tartalmazza felhasználónevét és egy új ideiglenes jelszót, amit az első belépéskor kérjük, változtasson meg!

Ha a regisztrációnál megadott U kódhoz (ügyfél-azonosító kódhoz) több fogyasztási hely tartozik, akkor értelemszerűen egy profil alatt csak az azonos ügyfél-azonosító kóddal rendelkező fogyasztási helyek adatait, számlaügyeit, befizetéseit tudja kezelni. Eltérő ügyfél-azonosító kóddal rendelkező fogyasztási helyek esetében több regisztrációra van szükség.

A lépcsőház fűtésének kikapcsolását csak a közös képviselő írásos megkeresése alapján kezdjük meg. Ha a T-Szol Zrt. kapacitásai engedik, a szolgáltató maga elvégzi a beavatkozást. Ellenkező esetben vállalkozót ajánlanak és a munka műszaki ellenőrzése után kapcsolják ki a fűtést.

A lépcsőház fűtésének kikapcsolásával az épület alapdíján lehet spórolni, a hődíj nem változik, mert a lakások radiátorai melegítik a lépcsőházat. A fűtés kikapcsolása előtt érdemes hasonló kialakítású tömbökben tájékozódni, mert a fűtetlen lépcsőházak miatt kialakulhatnak olyan hőhidak, melyek a hideg fallal szomszédos helyiségekben páralecsapódást, penészesedést okozhatnak.

A lépcsőházi fűtés kikapcsolásához először a lakóházi közgyűlésen megjelentek többségi döntésével elvi határozatot hoznak. Ezután az ügyben az összes lakó írásos megkeresésével döntenek. A két fordulóra azért van szükség, mert így azoknak a véleménye is számít, aki az első döntésnél esetleg nem jelentek meg. A lépcsőházi fűtés kikapcsolásához a lakók írásban leadott többségi szavazatára van szükség.

Az egész városban akkor kell elindítani a fűtést, ha három egymás utáni napon az átlaghőmérséklet nem éri el a 12 fokot, vagy egy napon 10 fok alatt marad. Az indítási utasítást a hőközpontok távvezérléssel kapják meg, utána a fűtés ereje a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben az időjárás melegszik, az érzékelők csökkentik a hőmennyiséget. Az épületek fekvésétől függően, 16 és 20 fok között le is állítják a fűtést, este pedig növelik a fűtés intenzitását.

A T-Szol Zrt. megerősített szolgálattal készül a fűtésindításra, egyúttal kéri, hogy ahol a radiátorok csapja működik, ott mindenütt teljesen nyissák ki a szelepeket, hogy a fűtővíz megindulhasson, és a levegő távozhasson a rendszerből.

A felhasználói oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. A fűtőtestek lecserélése és termosztatikus szelepek felszerelése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető. A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása nem tartozik az alapszolgáltatásba, erre átalánydíjas hibaelhárítási szerződés köthető a T-Szol Zrt.-vel, melyről a tájékoztatóra kattintva kaphat bővebb információt.

Felhasználóinknak május 15. és augusztus 31. között van lehetőségük a rendszerürítést igénylő munkák elvégzésére. A fűtési rendszer korróziójának megelőzése érdekében a fűtőtestek és a csővezetékek ürítésének javasolt időtartama maximum 5 nap. A rendszer leürítésével járó javítások összehangolása nagyon fontos, valamint minden esetben szükséges a közös képviselő hozzájárulása is! A fűtés zökkenőmentes indulása érdekében augusztus 31. után a rendszereket már nem ürítjük.

A radiátorcserénél figyelembe kell venni, hogy a felszerelni kívánt új radiátor az épület fűtési rendszeréhez megfelelően illeszkedjen. A radiátorcserékről a dokumentumtár Fűtés és Tájékoztató közös képviselőknek menüpontjaiban talál tájékoztatókat.

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a radiátorcserét megfelelő felkészültségű szakemberrel végeztessék el! A műszaki munkálatokat végeztetheti külsős szerelővel is, valamint – amennyiben a kért időpontban erre szabad kapacitással rendelkezünk, társaságunktól is megrendelheti az alábbi díjszabásért.

Távfűtési vezetékeink meghibásodásával kapcsolatos bejelentéseket a diszpécser szolgálat a 34/600-700-as telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon folyamatosan fogadja. A bejelentéseket soron kívül kivizsgálják és a hiba elhárítására – a hiba jellegétől függően – intézkedéseket tesznek.

Az épületen belüli fűtési rendszer üzemben tartása és karbantartása a lakóközösség feladata. Hasonló esetben az épület közös képviselőjéhez kell fordulni, aki intézkedik a hibaelhárítás ügyében. Amennyiben a közösségnek hibaelhárítási szerződése van a T-Szol Zrt.-vel, a szolgáltató avatkozik be.

Az épületek ürítése 05. 15. és 06. 30. között a közös képviselet kérésére egy alkalommal díjmentes. Ettől eltérő időpontban a beavatkozás csak térítés ellenében végezhető el. A fizetendő összegeket a Díjtáblázatok menüpont alatt található „A műszaki beavatkozások díjai, vállalkozási díjak” mappa tartalmazza. A fűtés indítása előtt a T-Szol Zrt. egy alkalommal elvégzi a rendszer ellenőrzését, szükség szerinti feltöltését és légtelenítését. Ezt követően a lakóközösség a légtelenítést a közös képviselő erre szakosodott vállalkozóval végeztetheti el, kivéve, ha a társasház hibaelhárítási szerződést kötött a T-Szol Zrt.-vel, melyről a tájékoztatóra kattintva kaphat bővebb információt.

Légköbméter szerinti felosztásnál az alapdíj és a hődíj megfizetésétől mentesülni nem lehet. Amennyiben az épületben radiátoronkénti költségosztás működik, a radiátorszelepek elzárásával a hődij természetesen csökkenthető.

Az egyedi hőmennyiség-mérőkkel felszerelt lakásokban csak akkor keletkezik fizetési kötelezettsége a fogyasztónak, ha az órán fogyasztás jelentkezik. Amennyiben a mérő előtti elzárónál lezárja a fűtést, akkor a lezárás idejére fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Egy szolgáltatói hőközpontról üzemeltetett – egyedi szabályzási lehetőséggel nem rendelkező – lakóépületek esetén, a képviselet által meghatározott fűtési menetrend szerint szolgáltat a T-Szol Zrt. A fűtési menetrend határozza meg egy többpontos fűtési karakterisztikán keresztül azt, hogy a mindenkori aktuális külső hőmérséklethez milyen hőmérsékletű fűtővíz tartozzon. Vagyis alacsonyabb külső hőmérséklet esetén magasabb hőmérsékletű, míg magasabb külső hőmérséklet esetén alacsonyabb hőmérsékletű fűtővíz kering a radiátorokban. A menetrendet illetve annak a megváltoztatását, a közös képviselő jogosult írásban igényelni. Ügyfélszolgálatunk e-mail és levelezési címét az Elérhetőségeink/Ügyfélszolgálat menüpont alatt találja.

A mérés szerinti elszámolás bevezetésével a szolgáltatónak már nincs ilyen irányú törvényi kötelezettsége. Az épület méretezési hőigényének megfelelő teljesítményt kell kielégíteni.

A fő elzáró a lakó vagy a lakóközösség tulajdona.

Ennek meghatározását a Lakóközösség Alapító Okirata tartalmazza.

Ha hőközponti beavatkozást igényel az elzáró cseréje, (használati melegvíz, cirkulációs rendszer kizárás) időpont egyeztetés céljából a Diszpécserszolgálattal kell felvenni a kapcsolatot a 34/600-700-as telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon.

A melegvízóra meghibásodását az észleléstől számított legrövidebb időn belül be kell jelenteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. A melegvíz-mérő meghibásodása esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentést követően a mérőt – az OMH által hitelesített – mérőre cseréli. A mérőcsere tényét, adatait felek cserekartonon rögzítik. A meghibásodás időszakára vonatkozó díj a rendeletben meghatározott módon kerül megállapításra.

A Felhasználó a mérők ellenőrzését vagy cseréjét írásban kérheti. Ha az ellenőrzött vagy kicserélni kívánt mérő hibás, a felmerülő költség a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Felhasználót terheli.

Javítás, vagy felújítás során előfordulhat, hogy el kell távolítani a melegvíz mérőóra plombáit. A plomba eltávolításakor jegyzőkönyvet kell készíteni ennek tényéről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a felhasználási hely címét, a mérő gyári számát, mérőállását, dátumot, a szerelő, vagy a közös képviselő aláírását. A fogyasztónak a jegyzőkönyvvel fel kell keresnie a Szolgáltató ügyfélszolgálatát és kérnie kell az újraplombálást. A plombálás díját a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, melynek érvényes díját a Díjtáblázatok menüpontban a műszaki beavatkozások díjai között találja meg.

Távhőszolgáltatás keretében a használati melegvizet úgy kell szolgáltatni, hogy annak hőmérséklete az épület csatlakozási pontjánál legalább 42℃ +/- 2℃ legyen és a kifolyócsapnál a 40 fokot elérje.

A szolgáltató a megadott hőfokú melegvíz-szolgáltatást csak a megfelelő állapotú és műszaki színvonalú felhasználói rendszer esetében tudja biztosítani. Megfelelő a kiépítettség: ha az alap és felszálló vezetékek is cirkulációs hálózattal vannak ellátva és rendeltetésszerűen működnek, a használati melegvíz és cirkulációs hálózat teljes mértékben folyamatos hőszigeteléssel biztosított.

A szolgáltatási és tulajdoni határ a csatlakozási pont. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ (a) pontja alapján a csatlakozási pont: “a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró
szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló
ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa.”

Ebből következő fontos információ, hogy az épületen belüli rendszer (csővezetékek, radiátorok) üzemeltetése, karbantartása, javítása, felújítása a tulajdonosok feladata és költsége.

A távhőszámlában fizetett hődíj csökkentésére az épület fűtési rendszerének korszerűsítésével van lehetőség, mellyel a lakóközösség minden lakásban az egyedi igényeknek megfelelő, mérhető és szabályozható távfűtést alakíthat ki. A lehetőségről a Távhőszolgáltatás/Fűtéskorszerűsítés menüpontban kaphat tájékoztatást.

Az épületek hőfogyasztását hitelesített hőmennyiségmérők mérik. A fogyasztói közösség képviselője, vagy választott fűtési megbízottja jogosult a mérőállások ellenőrzésére, a területvezetővel egyeztetett időpontban. A mérő által mért adatok kifogásolása esetén mérésügyi felülvizsgálatot kérhet.

A társaság csak szabad kapacitásának erejéig vállal ilyen tevékenységet, az alábbi díjszabásért. A munkálatokat az erre szakosodott vállalkozóval végeztetheti el a lakás tulajdonosa. A fűtési rendszer töltése és ürítése esetén egyeztetni kell a diszpécserszolgálattal (34/600-700 telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon). Az átalakítási munkálatokhoz a közös képviselet jóváhagyása is szükséges.

Saját hőközponttal rendelkező lakóépület esetén az épület közös képviselője határozhatja meg a beadott hőenergia mennyiségét. Több épületet ellátó hőközpont esetében a közös képviselők által megválasztott távhő képviselő.

A sírhelymegváltás lehetséges személyesen a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Megyeháza téri Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A Síkvölgyi úti temetőben található irodánkba a hosszabb várakozás elkerülése érdekében célszerű időpontot egyeztetni.

Lehetőség van személyes megjelenés nélkül a sírhely megváltásra. Ebben az esetben átutalással kell kiegyenlíteni a számlát, amit e-mail-ben küldünk. A számla kiállításához szükség van a temetkezési helyet újraváltó nevére, címére, telefonszámára, e-mail címére. A kiállított számlán megtalálható a bankszámlaszámunk, amire az átutalást teljesíteni kell.

Az urnafülke feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama 10 év. Az urnasír feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama 25 év. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama urnasírhely és urnafülke esetén 10 év. A használati idő lejárta után az urnafülke és az urnasír is újraváltható.

A koporsós sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, amelyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő, a rátemetés idejétől számított 25 év. A használati időt az urna és az exhumált maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg. A használati idő lejárta után a sírhely újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama 10 év.

A kripta (sírbolt) használati ideje 60 év. Az újraváltás legrövidebb ideje 30 év.

Nem, a temetők területén kereskedelmi tevékenység nem folytatható.

Nem. Ilyen jellegű munkát csak engedéllyel rendelkező kőfaragók végezhetnek.

Igen.

A sírról való elszáradt koszorúk eltávolítása a család feladata, de térítés ellenében megrendelhető.

Az elhunyt urnásan és koporsósan is áthelyezhető.

Igen. A Síkvölgyi úti temetőben van lehetőség vízmosás által történő szórásos temetésre, az Újtelepi (VII. telepi) temetőben pedig száraz szórásos temetésre. Utóbbi a vízbemosásos szórással ellentétben az év fagymentes hónapjaiban is használható.

Egyes sírhelybe 25 éven belül két koporsó helyezhető el.

Egyes koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urnát lehet behelyezni. Az urnás temetés nem hosszabbítja meg a sírhely érvényességét.

Egy urnasírba, legfeljebb 4 urna helyezhető el.

Az urnafülkébe alapvetően egy darab hagyományos urna helyezhető el, azonban ha a hamvakat úgynevezett „iker urnába” töltjük, legfeljebb kettő. Az iker urna egy szögletes alakú urna, mely helytakarékosság céljából terjedt el. Ellentétben a hagyományos kerek urnákkal, egy urnafülkébe két iker urna is elhelyezhető egymás mellé. A meglévő hamvak áttölthetőek iker urnába.

A Felsőgallai és Újbánhidai temetőkbe gépjárművel behajtani és azzal közlekedni – az engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

Az Újtelepi és a Síkvölgyi úti temetőbe a T-Szol Zrt., mint üzemeltető által kiállított behajtási engedéllyel lehet közlekedni. A gépjármű-közlekedés csak az Üzemeltető által kijelölt kapun lehetséges. A halottak napja idején kihirdetett nyitvatartás alatt, az Újtelepi temetőbe nem lehet behajtani gépjárművel. A behajtási engedélyt a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodában lehet igényelni.

A T-Szol Temetkezési Ügyfélszolgálati Iroda a Síkvölgyi úti temetőben található irodaházban fogadja az ügyfeleket.
Cím: Tatabánya Síkvölgyi út. Hrsz. 01009/12 (3-as kapu a kőkerítés végén.)

A T-Szol Temetkezési Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartását a Kapcsolat oldalon találja.

A tatabányai köztemetők – Síkvölgyi úti temető, Újtelepi (VII-es telepi) temető, Újbánhidai temető, Felsőgallai temető – nyitvatartási rendje a T-SZOL Temetkezés oldalán, ide kattintva található.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás