Keresés
Generic filters

Hátralékok rendezése, támogatások

A díjhátralék rendezésének lehetőségei

Hátralékkal rendelkező ügyfeleink tartozásuk rendezésére fizetési könnyítést kérhetnek, mely lehet részletfizetési megállapodás, lakásfenntartási, vagy közüzemi támogatás és települési támogatás.

Részletfizetési megállapodás megkötésének feltételei a következők:

 • a teljes tartozás (tőke, költség, kamat) 25 %-ának egy összegű befizetése,
 • a fennmaradó hátralék maximum 12 hónap alatt egyenletes részletben történő megfizetése a tárgyhavi számlák mellett,
 • a részlet és a tárgyhavi számla befizetési határideje minden hónap 20-a.

Amennyiben a hátralék végrehajtási eljárás alatti szakaszban van, akkor csak egyedi elbírálás alapján köthető részletfizetés (ez esetben biztosíték felajánlása szükséges pl. hozzájárulás az ingatlan jelzálogjog bejegyzéséhez, közvetlen munkabérből történő utalás, közjegyző előtt tartozás elismerő nyilatkozat).

Részletfizetési megállapodást tulajdonossal vagy díjfizetővel kötünk.

A részletfizetési megállapodás felbontásra kerül, amennyiben a részlet, vagy a tárgyhavi számla befizetése elmarad. Ekkor a teljes követelés azonnal esedékessé válik.

Részletfizetési megállapodás megkötésekor fizetendő 500 forint + ÁFA ügyviteli díj, melyet az egyösszegű befizetéssel egyidejűleg társaságunk pénztárában kell megfizetni. Az ügyviteli díj nem csökkenti a hátralék összegét.

Díjtartozók figyelmébe

A kibocsátott számlán az egyéb információk alatt minden hónapban feltüntetésre kerül a tőketartozás és a tárgyhavi számla egyenlege. A tőketartozás után Ptk. 301.§-nak megfelelően késedelmi kamatot számítunk fel a tőketartozás kiegyenlítésének napjáig.

Hátralék ki nem egyenlítése, vagy részletfizetési megállapodás megkötésének hiányában bírósági eljárás megindítását kezdeményezzük egyben a szolgáltatást korlátozzuk. (melegvíz, fűtés kikapcsolás).

Bírósági eljárás következményei: fizetési meghagyás, ingóság foglalás, ingatlan árverés, kilakoltatás.

Ingatlanárverés, vagy a szolgáltatásból való kizárás elkerülésére a teljes hátralék 50%-ának befizetése mellett, a fennmaradó tartozásra megkötött részletfizetési megállapodással van lehetőség.

Szolgáltatás korlátozása esetén a fogyasztási helyen folyamatosan ellenőrzést végzünk. Amennyiben szabálytalan vételezés történik, a szolgáltató jogosult az önkormányzati rendeletben meghatározott pótdíjat felszámolni.

Díjhátralékkal és adminisztratív szolgáltatással kapcsolatos díjak

Díjhátralékkal és adminisztratív szolgáltatással kapcsolatos hatályos és korábbi díjakat a Díjtáblázatok menüpont alatt tekintheti meg.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások települési támogatása

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása

(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás Tatabánya város közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részére adható, az alábbi feltételek esetén:

 1. a) a kérelmező a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásainak viseléséhez, a támogatás megállapított időtartama alatt csak egyfajta pénzbeli vagy természetbeni támogatást igényelhet,
 2. b) önkormányzati bérlakás esetén bérleti, vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkezők részesülhetnek támogatásban,
 3. c) nem önkormányzati lakást bérlő esetében abban az esetben, ha a kérelmező érvényes bérleti szerződéssel és ott bejelentett állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 4. d) Belterületen vagy különleges külterületen (zártkertben) élő kérelmező csak akkor részesülhet támogatásban, ha az ingatlanra lakás céljára érvényes építési engedéllyel rendelkezik,
 5. e) a kérelmező és családtagja akkor jogosult a támogatásra, ha az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik,
 6. f) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez támogatásra, akkor jogosult a kérelmező, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg:

fa) család esetén a 61.905,-Ft
fb) egyedül élő személy esetén 77.380,-Ft

A kérelmet a tulajdonos, bérlő, a haszonélvező vagy a használó nyújthatja be.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás pénzbeli formában kerül átutalásra

 1. a) a bérleti díj vonatkozásában a nem önkormányzati lakást bérlő esetén a kérelmező részére postai utalás útján;
 2. b) a villanyáram, a víz,- gáz, valamint a távhő-szolgáltatás vonatkozásában pedig a szolgáltató részére.

Önkormányzati lakást bérlő esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás a bérleti díj vonatkozásában a bérleti díjban kerül jóváírásra. Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(3) A támogatás a benyújtás hónapjának első napjától egyéves időtartamra állapítható meg. A támogatás ismételt megállapítására való kérelem legkorábban a jogosultság megszűnését megelőző hónaptól nyújtható be.

(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 450 Ft.

(5) A támogatás esetében elismert lakásnagyság:

 1. a) egy személy esetében legfeljebb 35 nm,
 2. b) két személy esetében legfeljebb 45 nm,
 3. c) három személy esetében legfeljebb 55 nm,
 4. d) négy személy és annál több személy esetében maximum 65 nm.

A támogatás kiszámításánál, ha az elismert lakásnagyságnál kisebben lakik a kérelmező, akkor a tényleges lakásnagyságot kell figyelembe venni.

A tényleges lakásnagyság x 450 Ft = a lakásfenntartás elismert havi költsége

A támogatás mértékének ( TM ) kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 – J − 0,5 NyM x 0,15

NyM

A J a jogosult család egy főre jutó havi jövedelme, az NYM pedig a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

TM x lakásfenntartás elismert havi költsége = támogatás összege

A támogatás havi összege 3.000.- Ft-tól 7.000.- Ft-ig állapítható meg, az összeget 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(6) Az önkormányzat minden hónap 5. napjáig teljesíti a pénzügyi kötelezettségét.

(7) A természetbeni támogatás szén vagy fa alapú fűtőanyagként kerül megállapításra és kiszállításra. A kérelmet egész évben be lehet benyújtani. A támogatás mértéke:

 1. a) szén fűtőanyag esetén családnál maximum 15 q, egyedül élőnél maximum 10 q,
 2. b) fa alapú tüzelő esetén (tűzifa és fa brikett) családnál maximum 15 q, egyedül élőnél maximum 10 q.

(8) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától. A támogatás folyósítása haláleset, lakcímváltozás esetén a bejelentés hónapjának végétől megszüntetésre kerül.

Forrás: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól; II. Fejezet, 5. pont: A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása

Támogatás igényelhető:

TMJV Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda Szociális Csoport
E-mail: szociroda@tatabanya.hu
Tel: 34/ 515-762
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8. –  I. emelet Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 13:00-18:00
Szerda:             8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek:             8:00-12:00

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek települési támogatása

Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászorult személyek részére akkor adható, ha Tatabánya város közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg:

 • család esetén a 77.380,-Ft
 • egyedül élő személy esetén 92.855,-Ft.

A támogatást kizárólag jövedelemmel rendelkezők vehetik igénybe.A támogatás csak arra az ingatlanra kérhető és folyósítható, melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik.

Az önkormányzat az alábbi adósságfajtákat kezeli:

 • közüzemi díjtartozás
 • lakbérhátralék

A hátralék/tartozás (továbbiakban adósság) akkor kezelhető, ha összege meghaladja az 50 ezer forintot és a fennálló tartozás legalább 6 havi.

A kezelt adósság nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot, melynek 62,5 %-át az önkormányzat, 37,5 %-át pedig az ügyfél rendezi. Amennyiben az adósság együttes összege a 400.000 Ft-ot meghaladja, akkor ahhoz az adóssághoz kell nyújtani a támogatást, mely a lakhatás feltételeit leginkább veszélyezteti.

A támogatás 6 hótól 18 hónapig tartó részletekben állapítható meg, az adós által vállalt önrész fizetés teljesítési ütemezésétől függően. Ez alól kivétel, ha az ingatlan eladásra kerül és az adós egyösszegben teljesíti az önrész kifizetését, akkor az önkormányzat is egy összegben utalja át a szolgáltató részére a támogatást.

Kizárólag távhő hátralék esetén a távhőszolgáltató tanácsadójával, összevont szolgáltatói hátralék esetén az Önkormányzat szakirodával kell együttműködni a kérelem benyújtását megelőző három hónapig, legfeljebb azonban 6 hónapig.

Az ügyfél együttműködési megállapodás alapján köteles:

 • havi rendszerességgel előre egyeztetett időpontokban a távhőszolgáltató tanácsadójánál vagy az önkormányzati szakirodán megjelenni (távolmaradását igazolni, vagy azt előzetesen jelezni és az elmulasztott megjelenést pótolni),
 • az aktuális számlákat befizetni és azok bizonylatát bemutatni,
 • adataiban bekövetkező változást 15 napon belül jelezni.

Az önkormányzat a támogatást az adós vállalásától függően havi részletekben – az önrész befizetésének igazolását követően – a szolgáltatónak utalja át. A szolgáltató részére az önkormányzat utólag minden hónap 5. napjáig folyósítja a támogatást.

Amennyiben az adós lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásban részesül, a támogatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben az önkormányzat az első önrészt a szolgáltatónak átutalja. A két támogatás egyidejűleg nem folyósítható.

A támogatás tovább nem folyósítható és a szolgáltató részére átutalt összeget vissza kell fizetni, (az önrész vállalásának megfelelő havi részletben) ha a jogosult:

 • a szakiroda által nyújtott tanácsadást nem veszi igénybe
 • az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetve
 • a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartás kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

A hátralék kezelésének sikeres teljesülése esetén ugyanazon személy vagy család tagja a támogatás megszüntetését követően ismételten 36 hónap múlva igényelhet támogatást.

A támogatás felmondása esetén ugyanazon személy vagy család tagja ismételten támogatási megállapodást a felmondását követő 48 hónap múlva köthet, de csak abban az esetben, ha a kérelmező a visszafizetési kötelezettségének eleget tett az önkormányzat felé.

Az ügyfél a sikeres hátralékkezelést követően 6 hónapig köteles a lakás rezsi befizetéséről szóló igazolásokat az önkormányzati szakiroda és a távhőszolgáltató tanácsadójának minden hónap 20. napjáig bemutatni (utánkövetés). Ennek teljesítése után zárható le a támogatási program.

Ellenkező esetben ugyanazon személy vagy család tagja ismételt támogatást csak az utánkövetés folyamatában bemutatott utolsó havi csekk idejétől számított 48 hónap múlva igényelhet.

Forrás: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól; II. Fejezet, 8. pont: Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

A támogatás igényelhető:

Kizárólag távhő hátralékkal rendelkező ügyfelek tanácsadása:

T-Szol Zrt Ügyfélszolgálat
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8/A
Tel: 34/600-700

Több szolgáltató felé hátralékkal rendelkező ügyfelek tanácsadása:

TMJV Polgármesteri Hivatala
Hatósági Iroda Szociális Csoport
E-mail: szociroda@tatabanya.huhatralekkezeles@tatabanya.hu
Tel: 34/515-762.
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8. I. emelet Ügyfélszolgálat

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás