Keresés
Generic filters

Ingatlan értékesítés pályázati felhívás

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre

 
 
 

Pályázati felhívás

a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésre

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 2800 Tatabánya Győri út 23.

 1. Pályázat célja:

T-Szol Zrt. tulajdonában álló ingatlan értékesítése

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

A Tatabánya Járási Hivatal Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában Tatabánya 0249/14 helyrajzi szám alatt felvett 1 ha 7173 m2 alapterületű, „kivett ipartelep”  megnevezésű, külterületi ingatlan képezi az adásvétel tárgyát, mely 1/1 arányban a T-Szol Zrt. tulajdona.

A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 850 Ft/m2, azaz nyolcszázötven forint/négyzetméter (mely összeget általános forgalmi adó fizetési kötelezettség terhel). Bruttó érték: 1079,5 Ft/m2.

Az ingatlan leírása: A közművesítetlen ingatlan a Bécs – Budapest vasútvonal védő távolságában található, építmény létesítése előtt a MÁV hozzájárulása szükséges. A terület mintegy 50%-a jelenleg vasúti rézsű, melynek dőlése kb. 35-40 %. Esetleges 2-3 métert meghaladó tereprendezés szükséges, mely tereprendezéssel kialakított sík terület minimum 30%-a továbbra is rézsű. A területet részben kettéosztja a 0249/7 hrsz vasút megjelölésű ingatlan.

A terület ezen részén terepszint alatti ismeretlen műszaki tartalmú pince jellegű építmények találhatóak, valamint bontandó burkolatok.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

T-Szol Zrt. székhelye: 2800 Tatabánya Győri út 23.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírva és “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: “Pályázati ajánlat a Tatabánya külterületi 0249/14 hrsz. alatti 1 ha 7173 m2 nagyságú ingatlan megvételére”. (A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!)

 1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

 • Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.

 • Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

 • A pályázó egyértelmű vételi ár ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális értékesítési ár, valamint feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozat arról, hogy ezt az összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján a kiíró részére megfizeti.

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn a T-Szol Zrt-vel szemben

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal.

 • A pályázó 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

 • A pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

 • Az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor szerződéstervezetet is csatolnia kell.

 • A pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság azzal a feltétellel, hogy a pályázónak a T-Szol Zrt-vel szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem állhat fenn. Az ingatlan értékesítés a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb összegű, összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tevő pályázó részére történik.

9. Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előírások:

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 60 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi  (opciós adásvételi) szerződést.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. A T-Szol Zrt. a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár megharázott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. Vételi opció esetén a vételi jogra vonatkozó Ptk. rendelkezések az irányadók. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, úgy a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2016. december 16. 10.00 óra

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

11. Pályázati ajánlatok bontásának időpontja:

2016. december 16. 10.30 óra

Helye: 2800 Tatabánya Győri út 23. I. emeleti Tárgyaló terem

A pályázatok felbontásánál a kiíró, illetve az őt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek.
Az ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyaláson az érvényes ajánlatot tevő és azonos ajánlatot adó személyek egy alkalommal emelhetik az általuk tett vételár ajánlati összegét.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni dr. Bíró Péter Jogi Csoportvezetőnél a 34/316-022-es telefonszámon lehet.

14. Pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. A T-Szol Zrt. a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesülte esetén, az Igazgatóság Elnökének döntése alapján köt szerződést a nyertes pályázóval.

15. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. A T-Szol Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlan a minimális eladási ár (kikiáltási ár) alatt nem kerül értékesítésre.

Megszakítás